Fondy a programy EU

Název programu
Uzávěrka
max požadovaná částka
Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika
dle výzvy
30 000 €
dle výzvy
25 000 €
dle výzvy
20 000 €
dle výzvy
22 500 €
dle výzvy
20 000 €
Setkávání občanů v rámci partnerských měs
1. září, 1. února, 1. dubna, 1. června
22 000 €
Sítě partnerských měst
1. září, 1. února
4 500 €
 
 
 
     

 

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika

V rámci programů EU existují fondy, které jsou určeny pro přeshraniční spolupráci. Jejich cílem je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování stávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu.

Možnosti financování projektů:

 • Podílové financování –  způsobilé výdaje jsou vždy zčásti spolufinancovány z ERDF a zčásti ze zdrojů příjemce dotace.
 • Příspěvek z ERDF – max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Dotace ze státního rozpočtu – max. 5 % z celkových způsobilých výdajů příjemce dotace na české straně.
 • Vlastní příspěvek příjemce dotace – min. 10 % s možností věcného plnění.

Financují se pouze výdaje projektů, které byly schváleny Monitorovacím výborem.

Operační program se dělí do čtyř území podél hranic České republiky. Pro každou sousedskou zemi je realizován zvláštní program. Programy jsou určeny pro spolupráci mezi regiony na obou stranách hranice. V jejich rámci lze žádat o podporu v řádech milionů. Tato čísla se mohou neziskovému sektoru zdát poněkud abstraktní, proto přinášíme přehled o programech, které jsou součástí Operačních programů a podporují menší projekty: jedná se o Fondy mikroprojektů, Dispoziční fond atd.

Polská republika 2007–2013

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský, z polské strany jde o regiony jeleniogórsko-wałbrzyský, opolský, rybnicko-jastrzębský a bielsko-bialský.

Fond mikroprojektů – oblast podpory 3.3

Adresa:
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Společný technický sekretariát
Jeremenkova 40 b
779 00 Olomouc
http://www.crr.cz/cs/cil-3/cr-polsko/

Kontaktní osoba:
Edita Waclawczyková
tel.: +420 587 337 711
fax: +420 587 337 717
e-mail: waclawczykova@crr.cz

Program je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

Do Fondu mikroprojektů patří menší projekty spolupráce místních společenství, které požadují příspěvek z ERDF od 2 000 do 30 000 Euro, při max. velikosti projektu do 60 000 Euro. Projekty s vyšším požadavkem na příspěvek z ERDF musí žádat o podporu v rámci jiných prioritních os.

Podrobnější informace o Fondu mikroprojektů v jednotlivých euroregionech:

Nisa: http://www.neisse-nisa-nysa.org  
Glacensis: http://www.euro-glacensis.cz,
Praděd: http://www.europraded.cz,
Silesia: http://www.euroregion-silesia.cz,
Beskydy: http://www.euroregion-beskydy.cz

Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Dispoziční fond Cíl3 – Bavorsko

Adresa:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
Stachy 422
384 73  Stachy
http://www.rras.cz

Kontaktní osoba:
Pavla Nývltová
e-mail: nyvltova@rras.cz

Dispoziční fond je specifický nástroj na podporu finančně malých projektů. Je určen pro projekty typu "people-to-people", které přinášejí prohloubení přeshraničních vazeb a kontaktů. Celkové náklady projektu v rámci dispozičního fondu jsou do 25 000 Euro.

Dispoziční fond je spravován euroregiony česko-bavorského podporovaného území: Euregio Egrensis (www.euregio-egrensis.org) Euroregion Šumava (www.euregio.cz).

Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013

Fond malých projektů

Region jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko
Sekretariáty FMP
Jihočeská Silva Nortica
Janderova 147/II
377 01 Jindřichův Hradec
http://www.silvanortica.com

Kontaktní osoba:
Jana Adamcová
tel.:+420 602 610 270 / +420 384 385 359
e-mail: jana.adamcova@silvanortica.com

Region jižní Morava – Dolní Rakousko
Sekretariáty FMP
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139
612 00 Brno
http://www.rrajm.cz/fond-malych-projektu.html

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Procházková
tel:+420 541 212 121
e-mail: lenka.prochazkova@rrajm.cz

Region Vysočina – Dolní Rakousko
Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Křížová 2
586 01 Jihlava
http://www.rrav.cz/maleprojekty/dokumenty_fmp.html

Kontaktní osoba:
Ing. Zdeňka Škarková
tel.: +420 567 578 507
e-mail: skarkova@rrav.cz

Fond malých projektů (FMP) je součástí programu Cíle Evropská územní spolupráce, konkrétně OP Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika. Výše podpory Fondu malých projektů činí max. 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

 • Minimální hranice dotace bude činit 2 000 Euro.
 • Maximální hranice dotace bude činit 20 000 Euro.
 • Celkové náklady nesmí překročit 40 000 Euro.

Každý žadatel o dotaci z Fondu malých projektů musí mít partnera projektu v podporovaném území v rámci OP Přeshraniční spolupráce AT CZ.

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Společný fond malých projektů

Euroregion Krušnohoří
Topolová 1278 (Divadlo Rozmanitostí)
434 01 Most
www.euroreg.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. František Bína
tel.: +420 476 706 128
fax: +420 476 706 128
e-mail: euroregion@pons.cz

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53
360 01 Karlovy Vary
www.euregio-egrensis.cz,
tel. / fax: +420 353 222 430
e-mail: info@euregio-egrensis.cz

Euroregion Elbe / Labe
Svazek obcí Euroregion Labe
Velká Hradební 2
400 01 Ústí nad Labem
http://euroregion-elbe-labe.eu

Kontaktní osoba:
Dipl.-Kff. Klára Pavlíčková
tel.: +420 475 221 564
e-mail: klara.pavlickova@euroregion-elbe-labe.eu

Dotace Společného fondu malých projektů (SFMP) mají za cíl vytvořit společný komunikační a kooperační prostor, ve kterém se budou rozvíjet a prohlubovat především osobní kontakty ve všech oblastech veřejného života. Snahou je silnější identifikace obyvatelstva v jeho životním prostředí. V této souvislosti je přeshraniční práce s veřejností obzvlášť zajímavá pro zajištění kvalitnější výměny informací.

Celkové náklady malého projektu nemohou překročit 40 000 Euro, přičemž max. hranice dotace je 22 500 Euro. Malé projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší než 1 500 eur,, nebudou zohledňovány. Dotační sazba činní 85 % způsobilých celkových výdajů.

Oblastní dotační území v České republice

 • Karlovarský kraj území okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
 • Ústecký kraj území okresů Chomutov, Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín
 • Liberecký kraj území okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013

Fond mikroprojektů

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
třída Tomáše Bati 5146
760 01 Zlín
http://rravm.cz/

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Ryšková
senior projektový manažer
tel. +420 739 786 573, 573 776 202
e-mail: ryskova@rravm.cz

Region Bílé Karpaty
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
http://www.regionbilekarpaty.cz/,
fmp@regionbilekarpaty.cz

Fond mikroprojektů (dále jen FMP) tvoří součást Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 20072013 (dále jen OPPS) jako oblast podpory I.6. FMP. FMP je realizován na celém slovensko-českém příhraničí, podpořené mirkroprojekty musí mít prokazatelný dopad alespoň do jednoho z těchto krajů: Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský, Trnavský, Trenčínský, Žilinský.

FMP je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na regionální úrovni. Jde především o podporu nových aktivit s dopadem na podporované území, aktivit směřujících k rozvoji přeshraniční spolupráce a vytváření nových vazeb mezi subjekty, které realizují svoji činnost  s prokazatelným dopadem na dané příhraniční oblasti. Podporovány jsou zejména neinvestiční aktivity, investiční výdaje nesmějí přesáhnout 40 % rozpočtu mikroprojektu.

Výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů mikroprojektu. Výše dotace je stanovena na 3 000 až 20 000 Euro Celkový rozpočet mirkoprojektu nesmí přesáhnout částku 40 000 Euro.

Program Evropa pro občany

Národní kancelář programu Evropa pro občany
Odbor informování o evropských záležitostech 
Úřad vlády ČR
Janovského 438/2, 170 06 Praha 7
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Kontaktní osoba:
Marcela Straková
tel.: +420 220 143 721
e-mail: strakova.marcela@vlada.cz

Cílem programu Evropa pro občany (2007–2013) je přiblížit Evropskou unii občanům členských států a zároveň občany podpořit, aby byli aktivnější ve veřejném životě a v rozhodovacím procesu a uvědomili si svá práva a povinnosti, a umožnit jim plně se podílet na budování stále užšího svazku v Evropě. Proto je třeba oslovit všechny státní příslušníky a osoby s povolením k pobytu ve zúčastněných zemích, zapojit je do mezinárodních výměn a spolupráce, a pomoci tak rozvíjee pocit sounáležitosti ke společným evropským ideálům.

Akce

Partnerství měst:

Cílem tohoto opatření jsou aktivity, které zahrnují nebo prosazují přímou výměnu mezi evropskými občany prostřednictvím jejich účasti v činnostech pořádaných v rámci partnerství měst. Může se jednat o jednorázové či pilotní činnosti nebo tyto činnosti mohou mít podobu strukturovaných, víceletých a vícestranných dohod, které zaujímají víceprogramovaný přístup a zahrnují řadu aktivit – od setkávání občanů až po specializované konference nebo semináře věnované oblastem společného zájmu. Mohou vyústit v publikace z akcí pořádaných v rámci partnerství měst. Tato opatření aktivně přispějí k posílení znalostí a k porozumění občanů a jednotlivých kultur  sobě i mezi sebou navzájem.

Pojekty občanů a podpůrná opatření:

Podpora různých projektů, které nejsou omezeny hranicemi států ani jednotlivých odvětví a jsou do nich přímo zapojeni občané. Přednost se dává projektům, jejichž cílem je podpora účasti na místní úrovni. Mělo by být podporováno využívání nových technologií, zejména technologií informační společnosti. Tyto projekty podpoří setkávání občanů z různých oborů a oblastí, kteří budou spolupracovat nebo diskutovat o společných evropských otázkách, a rozvíjet tak vzájemné porozumění a zvyšovat povědomí o procesu evropské integrace.

Další akce programu:

Aktivní občanská společnost v Evropě

 • strukturální podpora evropských organizací zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky (skupiny expertů),
 • strukturální podpora organizací občanské společnosti na evropské úrovni,
 • podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti.

Společně pro Evropu

 • velmi významné události (např. vzpomínkové oslavy, udělování cen, umělecké projekty, celoevropské konference),
 • studie, průzkumy a výzkumy veřejného mínění,
 • nástroje pro šíření informací.

Aktivní evropská paměť

 • ochrana hlavních míst a archivů spojených s deportacemi a připomínání památky obětí.